گردونه ی سلیمان تجهیز شرکت سلیمان تجهیز
سلیمان تجهیز (پست)

فروش لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

نصب و راه اندازی، کالیبراسیون، سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیـزات آزمایشگاهی مورد نیاز مراکز آموزشی و صنعتی شامل اسپکتروفتومتر، آب مقطرگیری، آسیاب آزمایشگاهی، pH، EC، TDS متر و کدورت سنج، پلاریمتر، پمپ خلاء، پیپت و پیپت پرکن، تانک ازت، ترازوی آزمایشگاهی، چینی آلات، د بیشتر ..

 |